Bản tin

Ngày hôm nay: 28-03-2015: Không có tin cập nhật
Ngày hôm qua: 27-03-2015

- Phòng Hành Chính

+ Từ ngày 06 - 11/4/2015

- Khoa Kinh tế

+ Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 tháng 03/2015

- Khoa Công Nghệ Thông Tin

+ Giao lưu và đối thoại với lãnh đạo nhà trường (tháng 3/2015)

+ Biên bản xét tốt nghiệp và danh sách Sinh viên đợt 1 tháng 3/2015

- Phòng Công Tác Sinh Viên

+ Công ty TNHH TM&DV C.K.S cần tuyển nhân viên

+ DNTN THIẾT ĐAN cần tuyển nhân viên

+ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN THAM QUAN RUỘNG NGÔ CHUYỂN GEN

- Phòng Đào Tạo

+ Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015

- Phòng Kế Hoạch Tài Chinh

+ TRA CỨU MST CÁ NHÂN

+ Thông báo về việc : Xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy hk2/2014-2015

+ Địa chỉ trang web tra cứu mã số thuế cá nhân

- Phòng Quản Lý Nghiên cứu Khoa Học

+ Hướng dẫn làm thủ tục hoàn ứng kinh phí đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Cơ sở

+ Thông báo V/v cung cấp thông tin bài viết và hình ảnh cho kỷ yếu "Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 60 năm xây dựng và phát triển"

+ Thông báo về việc cung cấp thông tin bài viết và hình ảnh cho kỷ yếu "Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 60 năm xây dựng và phát triển"

+ Thông báo về việc hướng dẫn làm thủ tục hoàn ứng kinh phí đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở