GIỚI THIỆU

- Nhiệm vụ chính
- Đào tạo
- Tổ chức nhà Trường
- Nghiên cứu khoa học
- Hợp tác quốc tế
- Địa chỉ liên lạc

Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh là má»™t trường đại học Ä‘a ngành, trá»±c thuá»™c Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc trên khu đất rá»™ng 118 ha, thuá»™c khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (phía Bắc) và Huyện DÄ© An - Tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng.
Tiền thân là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lá»™c (1955), Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1963), Học viện Nông nghiệp (1972), Trường Đại học Nông nghiệp Sài gòn (thuá»™c Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức-1974), Trường Đại học Nông nghiệp 4 (1975), Trường Đại Học Nông Lâm Nghiệp TP.HCM (1985) trên cÆ¡ sở sát nhập hai Trường Cao đẳng Lâm nghiệp (Trảng Bom-Đồng Nai) và Trường Đại học Nông nghiệp 4 (Thủ Đức-TP.HCM), Trường Đại học Nông Lâm (thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 1995), Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh trá»±c thuá»™c Bá»™ Giáo dục và Đào tạo (2000).
Trải qua hÆ¡n 50 năm hoạt Ä‘á»™ng, Trường Ä‘ã đạt nhiều thành tích xuất sắc về Ä‘ào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật nông lâm ngÆ° nghiệp, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế. Trường Ä‘ã vinh dá»± được nhận Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng Hạng ba (năm1985), Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng Hạng nhất (năm 2000), Huân chÆ°Æ¡ng Độc lập Hạng ba (năm 2005).

NHIỆM VỤ CHÍNH
Trường Đại học Nông Lâm thá»±c hiện 3 nhiệm vụ chính nhÆ° sau:
- Đào tạo cán bá»™ kỹ thuật có trình Ä‘á»™ đại học và sau đại học trong lãnh vá»±c nông nghiệp và các lãnh vá»±c liên quan. Từ năm 2000 trường mở rá»™ng Ä‘ào tạo sang các lãnh vá»±c khác nhÆ°: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học, Ngoại ngữ và SÆ° phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Công Nghệ Ô Tô, Công nghệ nhiệt lạnh, CÆ¡ Ä‘iện tá»­, Điều khiển tá»± Ä‘á»™ng.

- Thá»±c hiện các nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu vá»›i các Ä‘Æ¡n vị trong và ngoài nÆ°á»›c.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người sản xuất.
 
ĐÀO TẠO 
Đại học Nông Lâm Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ đại học và sau đại học. ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo đại học có 46 chuyên ngành;
- Ngành Ä‘ào tạo 4 năm cho các chuyên ngành: Nông học; Quản lý Đất Ä‘ai - Môi trường và Tài nguyên Tá»± nhiên; Chăn nuôi; Lâm nghiệp; Chế biến gá»—; Thủy sản; Kinh tế Nông nghiệp; CÆ¡ khí nông nghiệp; Bảo quản và Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm; Khuyến nông và Phát triển Nông thôn; Kế toán; Quản trị kinh doanh;Công nghệ Thông tin; Công nghệ sinh học; Chế biến Thủy sản; Kỹ thuật môi trường; Anh văn; CÆ¡ khí Bảo quản - Chế biến; SÆ° phạm Kỹ thuật Nông nghiệp và Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên;Công nghệ Giấy và Bá»™t giấy;Quản lý Thị trường Bất Ä‘á»™ng sản; Công nghệ GIS
Ngành Ä‘ào tạo 5 năm cho ngành bác sÄ© Thú Y
Ngành Ä‘ào tạo 3 năm cho ngành cao đẳng tin học, Cao đẳng kế toán.
 
ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo cao học để cấp bằng Thạc sÄ© trong 2 - 3 năm theo các chuyên ngành: Nông học, Nông hóa, Thổ nhưỡng, Bảo vệ Thá»±c vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, CÆ¡ khí Nông nghiệp và Kinh tế Nông nghiệp. Để lấy bằng Tiến sÄ©, sinh viên phải học thêm ít nhất ba năm sau khi có bằng Thạc sÄ©. 
 
 ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo của trường Đại học Nông Lâm mang tính liên ngành nhằm mục Ä‘ích cung cấp kiến thức Ä‘a dạng, phong phú cho sinh viên. Hàng năm, học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 1, và học kỳ 2 từ tháng 1 đến tháng 7. Má»—i học kỳ kéo dài 18 tuần.
 
 Tính đến 1/1/2008, Trường có 890 cán bá»™ công chức; trong Ä‘ó 650 là cán bá»™ giảng dạy vá»›i hÆ¡n 53% có trình Ä‘á»™ trên đại học và 22.740 sinh viên Ä‘ang theo học các hệ Ä‘ào tạo.
 
 Tá»” CHỨC NHÀ TRƯỜNG
Trường Đại học Nông Lâm có 12 khoa vá»›i và 6 bá»™ môn trá»±c thuá»™c trường.
 
1. Khoa Nông học vá»›i các bá»™ môn Cây công nghiệp; Cây lÆ°Æ¡ng thá»±c, Rau, Hoa, Quả; Nông hóa Thổ nhưỡng; Bảo vệ Thá»±c vật; Sinh lý - Sinh hóa; Di truyền chọn Giống; Thủy Nông.
 2. Khoa Chăn nuôi Thú y vá»›i các bá»™ môn Di truyền Giống; Dinh dưỡng; Chăn nuôi chuyên khoa; Sinh lý Sinh hóa; Ná»™i dược; CÆ¡ thể Ngoại khoa; Bệnh lý truyền nhiá»…m.
 3. Khoa Lâm nghiệp vá»›i các bá»™ môn Lâm sinh; Trồng rừng và Lâm nghiệp Ä‘ô thị; Điều chế rừng; Lâm nghiệp Xã há»™i; Chế biến Lâm sản.
 4. Khoa Kinh tế vá»›i các bá»™ môn Kinh tế CÆ¡ bản; Phân tích định lượng; Kế toán tài chánh; Phát triển Nông thôn; Quản trị Kinh doanh.
 5. Khoa CÆ¡ khí Công nghệ vá»›i các bá»™ môn Công thôn; Kỹ thuật cÆ¡ sở; Máy sau thu hoạch và chế biến; Công nghệ Nhiệt lạnh; Tá»± Ä‘á»™ng hoá; Kỹ thuật Ô tô. CÆ¡ Ä‘iện tá»­, Công Thôn.
 6. Khoa Thủy sản vá»›i các bá»™ môn Sinh học Thủy sản; Kỹ thuật nuôi thủy sản ven bờ; Kỹ thuật nuôi thủy sản nÆ°á»›c ngọt; Chế biến thủy sản.
 7. Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm vá»›i các bá»™ môn Vi sinh thá»±c phẩm, Hóa sinh thá»±c phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch và thiết bị chế biến, Phát triển sản phẩm.
 8. Khoa Khoa học vá»›i các bá»™ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục thể chất, Khoa học xã há»™i nhân văn.
9. Khoa Ngoại Ngữ vá»›i các bá»™ môn Thá»±c hành tiếng, Dịch thuật, PhÆ°Æ¡ng pháp giảng dạy, Ngôn ngữ học, Văn hóa nÆ°á»›c ngoài, Anh ngữ chuyên biệt - không chuyên, Tiếng Anh quản lý, Pháp văn.
 10. Khoa Công nghệ Môi trường vá»›i các bá»™ môn Sinh học môi trường, Hoá học môi trường, Công nghệ xá»­ lý môi trường, Độc chất học môi trường, Quản lý môi trường.
 11. Khoa Công nghệ Thông tin vá»›i các bá»™ môn Mạng máy tính, Tin học cÆ¡ sở.
12. Khoa Quản Lý Đất Đai và Bất Động Sản
 
Sáu bá»™ môn trá»±c thuá»™c của trường:
- Mác - Lênin
- Công nghệ Sinh học
- SÆ° phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
- Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên
- Công NghêÌ£ Thông tin Ä‘iÌ£a ly
- Công nghêÌ£ hóa hoÌ£c

Ngoài các Khoa, trường hiện có 1 ViêÌ£n nghiên cứu Công NghêÌ£ Sinh HoÌ£c, 14 trung tâm và 1 Phân hiệu Đại Học Tại Tỉnh Gia Lai vá»›i các hoạt Ä‘á»™ng chính nhÆ° sau:
 
1. Trung Tâm Nghiên cứu Chuyển giao KHKT (trÆ°á»›c Ä‘ây là Trung Tâm Ứng dụng KHKT Nông Lâm NgÆ°) vá»›i 5 nhiệm vụ chính:
- CÆ¡ sở rèn nghề cho sinh viên các ngành trong trường;
- Địa bàn tiến hành thí nghiệm cho giảng viên và sinh viên;
- Hợp đồng nghiên cứu;
- Tổ chức các lá»›p huấn luyện khuyến nông cho các địa phÆ°Æ¡ng;
-  Cung cấp dịch vụ thuốc thú y, gieo tinh nhân tạo cho heo, bò.
 
2. Trung Tâm Ngoại ngữ vá»›i 3 nhiệm vụ chính:
-  Äào tạo và cấp bằng Anh ngữ trình Ä‘á»™ A, B, C;
- Liên kết Ä‘ào tạo vá»›i các trường đại học nÆ°á»›c ngoài cấp bằng TOEFL;
- Tổ chức các lá»›p Ä‘ào tạo chuyên đề ngắn hạn về Anh văn theo yêu cầu và Ä‘ào tạo tiếng Việt cho người nÆ°á»›c ngoài.
 
3. Trung tâm Tin học Ứng Dụng vá»›i 4 nhiệm vụ chính:
- Tổ chức thá»±c tập tin học cho sinh viên các khoa trong trường;
- Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học văn phòng và lập trình trình Ä‘á»™ sÆ¡ cấp và trung cấp;
- Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tin học sá»­ dụng trong nông nghiệp;
- Thiết lập cÆ¡ sở dữ liệu nông nghiệp.
 
4. Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hóa sinh:
- Thá»±c hiện các phân tích hóa lý gồm các chỉ tiêu nhÆ°: thuốc bảo vệ thá»±c vật, kim loại nặng, acid amin, vitamin, Ä‘á»™c tố nấm (aflatoxin....), histamin, kháng sinh và nhiều chất khác, vá»›i các máy móc hiện đại nhÆ° sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, quang phổ kế hấp thu nguyên tÆ°, quang phổ kế Tá»­ ngoại Khả kiếnû;
- Thá»±c hiện các chẩn Ä‘oán bệnh cây trồng vật nuôi bằng công nghệ sinh học phân tá»­;
- Ứng dụng công nghệ sinh học vào các ngành của nông nghiệp nhÆ° nông học, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến.
 
5. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường:
- Nghiên cứu các hình thức suy thoái, ô nhiá»…m môi trường và biện pháp bảo vệ;
- Nghiên cứu ứng dụng các phÆ°Æ¡ng pháp xá»­ lý chất thải nông nghiệp và công nghiệp thá»±c phẩm;
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các Ä‘á»™c chất, các chất gây ô nhiá»…m môi trường;
- Thá»±c hiện Ä‘ánh giá tác Ä‘á»™ng môi trường; (5) Phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, sinh của môi trường đất, nÆ°á»›c, không khí.
 
6. Trung tâm Nghiên cứu Bảo quản và Chế biến Rau quả:
-Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại rau hoa quả nhiệt Ä‘á»›i;
-Nghiên cứu chế biến các sản phẩm rau hoa quả; ...
 
7. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Địa chính:
- Vẽ bản đồ, quy hoạch đất đai;
- Phân loại đất sá»­ dụng trong nông nghiệp;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất Ä‘ai;
-TÆ° vấn sá»­ dụng đất cho các địa phÆ°Æ¡ng; ...
 
8. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Chế biến Lâm sản:
- Nghiên cứu về vật liệu gá»— và các cây có sợi;
- Thá»±c hiện Ä‘ánh giá chất lượng và kiểm định và định danh gá»—;
- Sản xuất thá»­ nghiệm ở quy mô nhỏ;
-  Hợp tác nghiên cứu về công nghệ gá»— trong và ngoài nÆ°á»›c, há»— trợ cho việc chuyển giao kỹ thuật và công nghệ má»›i;
-  Huấn luyện nâng cao trình Ä‘á»™ kỹ thuật chế biến gá»— và lâm sản cho các cÆ¡ sở sản xuất.
 
9. Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức:
-  Bồi dưỡng văn hóa
- Giá»›i thiệu việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp thuá»™c các khoa của trường.
 
10. Trung Tâm Bá»™t Giấy
11. Trung Tâm Há»— trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
12. Trung Tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng
13. Trung Năng lượng và máy nông nghiệp
14. Trung Tâm Công Nghệ và Thiết bị nhiệt lạnh

Viện Công Nghệ Sinh Học
- Nghiên cứu kỹ thuật gen;
- Ứng dụng công nghệ di truyền trong lai tạo giống má»›i;
- Nghiên cứu nuôi cấy mô Ä‘á»™ng thá»±c vật;
- Nghiên cứu và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học;
-  nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vi sinh; ...

Phân hiệu Đại Học Nông Lâm Gia Lai:

Các trại - vườn thá»±c nghiệm
- Trại thủy sản
-Trại thí nghiệm chăn nuôi
- Trại thá»±c nghiệm nông học
- Bệnh xá thú y

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đại học Nông Lâm được nhà nÆ°á»›c cấp kinh phí để nghiên cứu khoa học, ngoài ra, những chÆ°Æ¡ng trình hợp tác vá»›i các địa phÆ°Æ¡ng, các nÆ°á»›c và các tổ chức phi chính phủ cÅ©ng là nguồn há»— trợ rất quan trọng để triển khai những dá»± án nghiên cứu khoa học; những nghiên cứu của Đại học Nông Lâm Ä‘ã mở rá»™ng và tập trung các vấn đề sau:
 
Về Nông học:
- Tuyển chọn và phổ biến các giống lúa từ IRRI, các giống bắp, đậu nành, đậu xanh, đậu phụng, rau, hoa, khoai lang và khoai mì.
- Tuyển chọn các giống cây công nghiệp mía, cà phê, ca cao.
- Nghiên cứu sâu bệnh hại lúa, rau cải, thuốc lá, cà phê, cao su và cây ăn trái và các biện pháp phòng trừ.
- Nghiên cứu quản lý nÆ°á»›c và đất; Nghiên cứu các hệ thống canh tác tại miền Đông Nam Bá»™.
- Nghiên cứu dÆ° lượng thuốc bảo vệ thá»±c vật trong nông sản và môi trường
- Nghiên cứu các kỹ thuật tÆ°á»›i tiêu, kỹ thuật phân bón cho cây trồng
- Thiết lập bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, bản đồ quy hoạch và sá»­ dụng đất.

Về Chăn nuôi - Thú y:
- Nghiên cứu tính thích ứng của các giống gia súc nhập ná»™i nhÆ° heo, gà, bò sữa, ... ở miền Nam Việt Nam
- Nghiên cứu dinh dưỡng cho bò sữa, heo và gia cầm.
- Nghiên cứu dịch tá»… học của vật nuôi.
- Nghiên cứu các bệnh thường gặp ở trâu, bò, heo và gà.
- Sá»­ dụng chất thải trong chăn nuôi để tạo năng lượng.
- Nghiên cứu dÆ° lượng các chất kháng sinh, hormon ... trong thịt, sữa và trứng.
 
Về Lâm nghiệp:
- Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, thuá»™c vùng cao và đất Æ°á»›t; Nghiên cứu quản lý tài nguyên rừng.
- Nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản, chế biến lâm sản.
- Nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp.
- Nghiên cứu lâm nghi[Cệp xã há»™i và lâm nghiệp Ä‘ô thị.
 
Về Thủy sản:
- Thiết lập cÆ¡ sở dữ liệu cho việc phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản và quản lý tài nguyên thủy sản thiên nhiên.
 
- Phát triển các mô hình quản lý bền vững tài nguyên thủy sản trong các thủy vá»±c.
- Phát triển kỹ thuật nuôi thủy sản quy mô nhỏ phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau.
- Cải thiện chất lượng cá giống.
 
Về CÆ¡ khí Công nghệ:
- Nghiên cứu kỹ thuật làm đất trong sản xuất lúa, bắp, mía và dứa.
- Nghiên cứu và sản xuất các máy thu hoạch lúa, bắp, đậu phụng.
- Nghiên cứu và sản xuất các máy chế biến thức ăn gia súc.
- Nghiên cứu và sản xuất các loại máy sấy lúa, thuốc lá, bắp....
 
Về Kinh tế nông nghiệp:
- Nghiên cứu về kinh tế nông trại.
- Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác khác nhau.
- Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất rau và gia súc, gia cầm vùng ngoại thành.

Về Công nghệ thá»±c phẩm:
- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ thịt, cá.
- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chế biến các loại rau và trái cây.
- Nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản.
- Nghiên cứu kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 
Về Khoa học:
- Nghiên cứu ứng dụng máy tính để thiết kế cải tiến chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy các môn cÆ¡ bản.
- Nghiên cứu về nÆ°á»›c.
- Kết hợp vá»›i các khoa khác hÆ°á»›ng dẫn sinh viên làm đề tài tốt nghiệp.
 
Về Môi trường:
- Nghiên cứu Ä‘ánh giá mức Ä‘á»™ tạp nhiá»…m các chất có hại trong nông sản thá»±c phẩm.
- Nghiên cứu các biện pháp xá»­ lý hóa, lý hoặc sinh học các chất thải Công và Nông nghiệp

Về Ngoại ngữ:
- Đảm nhận nghiên cứu khoa học cấp bá»™, cấp trường liên quan đến giáo dục, tốt nghiệp và Ä‘ào tạo tiếng Anh.
 
KHUYẾN NÔNG
Đại học Nông Lâm chuyển giao những kết quả nghiên cứu Ä‘ã đạt được đến đối tượng sản xuất trong vùng và các vùng lân cận.

Việc phổ biến chuyển giao kỹ thuật của nhà trường thông qua các chÆ°Æ¡ng trình phát thanh, truyền hình, báo chí và tập san khoa học kỹ thuật của nhà trường, bên cạnh Ä‘ó, nhà trường cÅ©ng hợp tác vá»›i địa phÆ°Æ¡ng để tổ chức các lá»›p tập huấn, Ä‘ào tạo ngắn và dài hạn.
 
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
Trong nÆ°á»›c
 
Hầu hết các trường và các viện trong ngành nông nghiệp đều có quan hệ hợp tác chặt chẽ vá»›i trường Đại học Nông Lâm nhÆ°: Viện Sinh học Nhiệt Ä‘á»›i, Viện Lúa Đồng bằng sông Cá»­u Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Viện Nghiên cứu Cao su, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm Dâu Tằm TÆ¡ Bảo Lá»™c và các Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông của các địa phÆ°Æ¡ng.

Ngoài nÆ°á»›c
Trường Đại học Nông Lâm có quan hệ hợp tác khoa học và Ä‘ào tạo vá»›i các trường đại học, viện nghiên cứu của 15 nÆ°á»›c trên thế giá»›i nhÆ° :
A. Các đại học và viện nghiên cứu
Anh Quốc : Các đại học Aberystwyth (Wales), Reading, Nottingham
Bỉ : Đại học Louvain la Neuve.
Canada: Các đại học Guelph, Laval, Sherbroke.
Đài loan: Đại học Quốc gia Chung Hsing.
Đức : Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Rheinland Pfalz
Hà Lan: Đại học Wageningen, Trường Quốc tế Nông Nghiệp Larenstein.
Malaysia: Đại học Putra Malaysia.
Mỹ: Đại học Auburn, Trung tâm Đông Tây Hawaii, Đại học tiểu bang Louisiana, Đại học Hawaii ở Manoa, Đại học Texas Tech., Đại học Texas A&M.
Nhật Bản : Các đại học Meiji, Kobe, Osaka, Ehime.
Pháp: Viện Quốc gia Nông nghiệp - Paris Grignon, các trường Quốc gia về Thú Y ở Alfort, ở Lyon, ở Toulouse, ở Nante, ở Montpellier và ENSIA - SIARC, Đại học Bordeaux 1, Đại học Tours, Đại học Purpan (Toulouse)
Philippines: Các đại học Trung tâm Luzon, Silliman, Philippines tại Los-Banos, Đại học Philippines ở Diliman.
Thái Lan: Các đại học Chiang Mai, Kasetsart, Khon Kaen, Viện nghiên cứu Hoàng gia Mongkut Thonburi
Thụy Điển: Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU).
Úc: Các đại học Melbourne, New England, New South Wales, James Cook.
Đan Mạch: Đại học Aarhus.
 
B. Viện nghiên cứu Quốc tế, Tổ chức Quốc tế và Tổ chức phi chính phủ
 
AAACU, ACIAR, AIT, AVDRC, AUPELF-UREF, BIOTROP, CIAT, CIDSE, CIP, CIRAD, CSIRO, CSI, ESCAP-CGPRT, FAO, FFTC, Ford Foundation, GTZ, HELVETAS, IDRC, IFS, IPGRI, IRRI, JDC, KWT, MCC, SAREC, SDC, SEARCA, SECID, SIDA, Tree Link, ...

Địa chỉ liên lạc:
Văn phòng HiêÌ£uTrưởng
Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 8960711 - Fax: 08. 8960713
E-mail: vp @hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang: 17226


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến